Przeskocz do treści

Od 1 stycznia 2024 r uległy zmianie zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Obecnie o to świadczenie mogą ubiegać się osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia dziecko wymagające opieki musi legitymować się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację /w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”/) albo orzeczeniem /o znacznym stopniu niepełnosprawności./

Przy nowym świadczeniu istnieje /możliwość łączenia aktywności zawodowej (bez żadnych ograniczeń) /z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać również w sytuacji gdy opiekun dziecka w rozumieniu ustawy ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą (dzieckiem) w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim ww.orzeczeniem o niepełnosprawności, to /wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka/ – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

Obecna wysokość świadczenie pielęgnacyjnego wynosi 2988,00 zł ( od 1.01.2024r )

Przy świadczeniu pielęgnacyjnym istnieje możliwość odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Osoby pobierające świadczenie na zasadach obowiązujących do 31 grudnia
2023 r zachowują do niego prawo.

Opiekunowie osób dorosłych nie mogą skorzystać z nowych zapisów ustawy/*

Opiekunowie osób do 18 roku życia mogą wybrać możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zarówno na starych jak i na nowych zasadach/*
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE (bip.gov.pl) [1] w zakładce Aktualności / Dział Świadczeń Rodzinnych
https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

https://komunikaty.olsztyn.eu/newsletter/confirm/remove/bbe395a549624t26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *