Przeskocz do treści

Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego: czasowe zawieszenie działalności WTZ, w terminie od 20 do 23 października 2020 r

DECYZJA

Na podstawie art. 1 Ih ust. I i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

polecam

Starostom/Wójtom/Burmistrzom/Prezydentowi Miasta w powiatach objętych strefą czerwoną: działdowskim, iławskim, nowomiejskim i m. Olsztyn województwa warmińsko-mazurskiego

czasowe zawieszenie działalności, w terminie od 20 do 23 października 2020 r, w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia i nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie:

  1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacz, że na decyzję nie może być wniesiona skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  3. Zgodnie z art. Ilh ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie wymaga uzasadnienia.

Otrzymują:

  1. Starostowie/Wójtowie/Burmistrzowie/Prezydent Miasta w powiatach objętych strefą czerwoną: działdowskim, iławskim, nowomiejskim i m. Olsztyn województwa warmińsko-mazurskiego (wg rozdzielnika)
  2. a/a

Do wiadomości:

  1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *