Przeskocz do treści

Informacje

Definicja warsztatu
Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką
samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej
w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych.
Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez
inne podmioty.

Cele działania warsztatu
Celem warsztatu jest:
- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
- stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej
zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i
specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w
szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnicy warsztatów
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony
status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby
niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą
posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie
przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka
prowadząca warsztat, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Zasady funkcjonowania warsztatu
Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego
programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby

niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych
efektów tych działań.
W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie
rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu
rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych
przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
- podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w
warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
- potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze
względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do
możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i
kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej
lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
- przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania
co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy
chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia
zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby
niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

Zasady finansowania warsztatów terapii zajęciowej
Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników
warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu
terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania oznacza solidarne
ponoszenie kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu
terytorialnego szczebla powiatowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu
kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym wynikających ze
zwiększonej liczby uczestników warsztatu, wynosi:
- w 2005 i 2006 r. – 100% tych kosztów,
- w 2007 r. — 95% tych kosztów,
- w 2008 r. i w latach następnych — 90% tych kosztów.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu tworzenia warsztatu terapii
zajęciowej wynosi — 70% tych kosztów.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63,
poz. 587).